1

Prijava

Vabila

ni dogodkov

Bodite obveš?eni

Z registracijo na našem portalu boste vklju?eni tudi v sistem obveš?anja o aktivnostih našega društva!

Preko elektronske pošte Vam bodo posredovana aktualna vabila na pohode in izlete...

Vaš elektronski naslov za prejemanje obvestil:

Delivered by FeedBurner

 

Vabila

Vabilo na zbor ?lanov PD KRIM 2018

V A B I LO

Na osnovi 20. ?lena Pravil Planinskega društva Krim in sklepa UO PDK z dne 01.03.2018

SKLICUJEM

Volilni ob?ni zbor Planinskega društva Krim, ki bo ?etrtke 15.marca 2018 ob 18.00 uri
v Gasilnem domu VRBLJENE-STRAHOMER (OB HIPODROMU)

Predlagam naslednji dnevni red:
   1. Otvoritev, pozdrav in sprejem dnevnega reda
   2. Izvolitev organov ob?nega zbora: delovno predsedstvo, zapisnikarja in dva
overovatelja, verifikacijski komisijo
   3. Poro?ila o delu v letu 2017:
- predsednik
- tajnik
- finan?no poslovanje
- predstavniki odsekov
- poro?ilo nadzornega odbora
- poro?ilo ?astnega sodiš?a
   4. Razprava in sprejem sklepov
   5. Razrešnica organom PD Krim in volitve za mandatno obdobje 2018-2022
- predsednik
- upravni odbor
- nadzorni odbor
- ?astno sodiš?e
   6. Predlog delovanja za leto 2018
- program dela predsednik
- program dela po odsekih
- finan?ni na?rt za leto 2018
   7. Razprava o programih in na?rtih za leto 2018 sprejem sklepov
   8. Podelitev priznanj
   9. Beseda gostov
   10. Zaklju?ek
Vljudno vabim vse ?lane društva, da se zbora polno številno udeležite. Zaradi uveljavljanja pravic, ki jih nudi ?lanstvo v PZS in Pravila PD Krim priporo?amo, da ?lanarino pravo?asno poravnate.

 

Ig, 02.03.2018 Predsednik društva
Boštjan Ga?nik

Vabljeni:
-Vsi ?lani društva, Janez Cimperman (Župan Ob?ine Ig), Andrej Cevc (ZŠO Grosuplje), Gregor Pirc (Športna zveza Ig), Marinka Koželj Štepic (PZS)

Opomba:
V skladu s 23. ?lenom Pravil planinskega društva Krim je Zbor ?lanov sklep?en, ?e je prisotnih vsaj ˝ ?lanov z volilno pravico. V kolikor Zbor ?lanov ob predvidenem za?etku seje ni sklep?en, se za?etek seje preloži za 30 minut. Po preteku tega roka je
zbor sklep?en, ?e je prisotnih vsaj deset ?lanov.Share on Myspace

Powered by Joomla!®. Designed by: free website hosting dot-ORG reseller Valid XHTML and CSS.